Junior kæpheste træningsdag den 10/3

24-02-2024

Hvis du er kæphestestævne intresseret så læs med her!

Vi gentager succesen og vil gerne holde kæpheste træning. Vi har været på kursus og fået en masse nye input med hjem.

 

Kæphesteudvalget vil gerne invitere til en kæphest træningsdag den 10 marts.                                        

Vi vil prøve kræfter af med spring. 

 

Træningen/undervisningen foregår fra 10-12. 

Vi slutter dagen af med at spise vores madpakker og rideklubben vil give noget at drikke.😋 Afhentning 12:30. 

Der meldes til over SMS til Cecilie på 25788528, og prisen er 20 kr, dog skal de afregnes kontant på dagen. 

Først til mølle, da der er begrænset plads.  

S.U. Fredag den 8 marts

 

Dagene er åben for ALLE og man behøver ikke at være medlem af en rideklub for at deltage.

Vi holder kæpheste påske spring, med flotte rosetter hvor vi håber at se jer!😊 Nærmere info kommer senere

 Vi glæder os til at se en masse nye og kendte ansigter. De bedste hilsner kæphesteudvlaget Anton og Cecilie 😊

 

Læs mere

Jubilæum 2024

23-02-2024

Lørdag d. 31. august 2024.

Læs mere

Sponsorspring

23-02-2024

Lørdag d. 16. marts 2024.

Læs mere

1-dags Military med D5 mesterskaber

23-02-2024

Lørdag d. 21. september 2024.

Læs mere

D-Stævne med E-klasser

23-02-2024

25.-26. maj 2024.

Dressur lørdag, spring søndag

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LFH Rideklub

23-02-2024

 

Onsdag d. 13. Marts 2024 kl. 19.00

Rågelundevej 24, 4892 Kettinge

 

 1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. Se regnskabet her - Kommentarer kan sendes til LFHR@LF-Hestesportscenter.dk, inden generalforsamlingen.
 4. Indkomne forslag
 1. Vedtægtsændringer…… Se nederst i dokumentet 
 1. Fastsættelse af kontingent.  Bestyrelsen fastholder kontingent
 2. Valg af bestyrelse : 

Maria Puk Hansen - modtager genvalg

Janni Kristensen - modtager genvalg

Mie Skov - modtager genvalg

Ditte Ploug - suppleant - modtager ikke genvalg

Karin Andersen - suppleant  - modtager genvalg

 1. Valg af junior repræsentant

Junior suppleant : Anton Ploug - modtager genvalg

 1. Bilagskontrollanter

Ole Mac Jørgensen - modtager genvalg

Troels Jørgensen - modtager genvalg

 1. Evt.

 

Når generalforsamlingen er slut serveres der kaffe/the og børnevenlige drikke og kage, samt uddeling af pokal og ranglistevindere.

Pokaler:

Mest vindende rytter pokal 2023: Lina Rasmussen

Dressur pokalen 2023: Isabella Willadsen

Spring pokalen 2023: Silje Mittertreiner

Ringrider pokalen 2023: Silje Mittertreiner

Kammeratskabspokalen 2023:  ?
Bestyrelsen har valgt kandidaten til kammeratskabspokalen.

Ranglistevindere:

Dressur pony:
1. ANTON PLOUG ROGREN / SKOVLUNDEGÅRDS LA'COSTE
1. SPENCER VENNEVOLD / CLAUSHOLM SAMSON

Dressur hest:
1. LOUISE TEISNER / MOLO
2. SILJE MITTERTREINER / MINDEGAARDS SCT SCHULINO

Spring pony:
1. ANTON PLOUG ROGREN / SKY JUMPER
2. ALIENA SVENDSON / STEGSTEDGAARDS ALWILDA

Spring hest:
1. ALIENA SVENDSON / CHRISBIE
2. LINA RASMUSSEN / DIVA TC

Military hest:
1. LAURA PYNDT - STENVÆNGE POPCI

Multisport pony:
1. SCOTT VENNEVOLD / SPRING'S RAIN SURPRISE
1. SPENCER VENNEVOLD / CLAUSHOLM SAMSON
1. LAURA KRISTENSEN / FREDERIKKE

Multisport hest:
1. LINA RASMUSSEN / DIVA TC
2. LOUISE KOCH / SÉRGIO BUMBLEBE BAKER

 

Vi håber på at se rigtig mange medlemmer til denne hyggelige aften, hvor der er behov for lidt nye bestyrelsesmedlemmer.

 

I år den 18 marts har LFH Rideklub 10 års jubilæum

 

Husk indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.  

                                                  

Bestyrelsen.

 

Vedtægtsændringer:

1.

FORMÅL

§2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, og at samle medlemmer til udøvelse af denne idræt.Der lægges særlig vægt på handicapridning, military/terrænridning, samt breddeaktiviteter som TREC og Ponygames, og at afholde stævner i disse discipliner. Sikkerhed i forbindelse med pasning og ridning af hestene har høj prioritet, og for at fremme denne afholdes der løbende kurser i ryttermærker.

 

Ændres til: 

FORMÅL

§2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, og at samle medlemmer til udøvelse af denne idræt.Der lægges særlig vægt på handicapridning, military/terrænridning, samt Multisport. Sikkerhed i forbindelse med pasning og ridning af hestene har høj prioritet.


3.

OPTAGELSE AF MEDLEMMER

§3

Stk.1

I klubben kan følgende medlemmer optages:

Juniormedlemmer: Indtil de fylder 18 år Seniormedlemmer: Alle over 18 år 

Passive medlemmer: Alle

Alle medlemmer der er over 18 år, er valgbare til bestyrelsen. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Optagelse sker ved henvendelse til kasseren. Bestyrelsen godkender derefter optagelsen. Optagelse af juniorer under 14 år skal have forældre eller værges skriftlige godkendelse.

stk.4 

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.


 

Ændres til: 

OPTAGELSE AF MEDLEMMER

§3

Stk.1

I klubben kan følgende medlemmer optages:

Juniormedlemmer: Indtil de fylder 18 år Seniormedlemmer: Alle over 18 år 

Passive medlemmer: Alle

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.Optagelse sker via Zakobo. 

Stk.4

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Bestyrelsen tager hvert år stilling til om et medlem skal udnævnes.


4.

KONTINGENTER

§4

Stk.1

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kam kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 

Stk.2

Klubåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk.3

Kontingent betales halvårligt forud og er forfalden til 1. januar og 1. juli.

Kontingent pr.1/2 år

Junior 175,-kr.

Senior 225,-kr.

Passive 125,-kr.


 

Ændres til: 

KONTINGENTER

§4

Stk.1

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Klubåret går fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 

Stk.2

Kontingent betales halvårligt forud og er forfalden til 1. januar og 1. juli.

Stk.3

Kontingenter dækker medlemskab af klubben, samt kontingent til Dansk Rideforbund.


5. 

BESTYRELSEN

§7

Stk. 1 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelses på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleanter, første gang efter lodtrækning. I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted. Alle medlemmer skal være amatører og stemmeberettigede, og de skal vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne skal opfylde kravene i forhold til folkeoplysningsloven. Juniorrepræsentanterne sidder som observatører i bestyrelsen. Suppleanterne kan inddrages i bestyrelsesarbejdet og deltage i bestyrelsesmøderne.

Dersom klubben ønsker at modtage lokaletilskud fra det offentlige, må følgende grupper af mennesker ikke indvælges i klubbens bestyrelse:

• Ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller eller samlevere) af det ridecenter, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og klub.

• Bestyrelsesmedlemmer for en ejerinstitution, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem institutionen og klubben. I tvivlstilfælde bør den tilskudsgivende myndighed spørges før indvælgelse.

• Ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte.

Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.

stk.2 

På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter og en ungdomsrepræsentant suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig fordelt på de 4 påkrævede bestyrelses valgte medlemmer, ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Det reviderede regnskab underskrives af den samlede bestyrelse.

Stk. 3 

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg efter behov.

I ethvert udvalg skal der være et bestyrelsesmedlem, som leder udvalget.

Stk. 4 

Formanden indkalder til mindst 6 årlige bestyrelsesmøder. Endvidere afholdes bestyrelsesmøde på forlangende af et bestyrelsesmedlem.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. bestyrelsen er kun beslutningsdygtig hvis mindst 5 af medlemmerne er til stede.

Stk.5 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver ved 3 på hinanden følgende møder, kan bestyrelsen indkalde en suppleant.

 

Ændres til: 

BESTYRELSEN

§7

Stk. 1 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte, kan vælges ind det år de bliver 14 år og må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleant, første gang efter lodtrækning. I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Genvalg kan finde sted. Alle medlemmer skal være amatører og stemmeberettigede, og de skal vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne skal opfylde kravene i forhold til folkeoplysningsloven. Juniorrepræsentanterne sidder som observatører i bestyrelsen. Suppleanterne kan inddrages i bestyrelsesarbejdet og deltage i bestyrelsesmøderne.

Dersom klubben ønsker at modtage lokaletilskud fra det offentlige, må følgende grupper af mennesker ikke indvælges i klubbens bestyrelse:

• Ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller eller samlevere) af det ridecenter, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og klub.

• Bestyrelsesmedlemmer for en ejerinstitution, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem institutionen og klubben. I tvivlstilfælde bør den tilskudsgivende myndighed spørges før indvælgelse.

• Ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte.
 

stk.2 

På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter og en ungdomsrepræsentant suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig fordelt på de 4 påkrævede bestyrelses valgte medlemmer ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Det reviderede regnskab underskrives af den samlede bestyrelse.

Stk. 3 

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg efter behov.

I ethvert udvalg skal der være et bestyrelsesmedlem, som leder udvalget.

Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.

Stk. 4 

Formanden indkalder til mindst 6 årlige bestyrelsesmøder. Endvidere afholdes bestyrelsesmøde på forlangende af et bestyrelsesmedlem.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. bestyrelsen er kun beslutningsdygtig hvis mindst 5 af medlemmerne er til stede.

Stk.5 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver ved 3 på hinanden følgende møder, kan bestyrelsen indkalde en suppleant.6. 

GENERALFORSAMLINGEN

§8

Stk.1 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Forslag til behandling skal være indsendt til sekretæren 8 dage før generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig (opslag på hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook m.m.) meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Alle klubbens medlemmer har stemmeret, hvis de har betalt kontingent.

 

Ændres til:

GENERALFORSAMLINGEN

§8

Stk.1 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Forslag til behandling skal være indsendt til sekretæren 14 dage før generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig (opslag på hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook m.m.) meddeles klubbens medlemmer med mindst 4 uger varsel. Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.


 

Læs mere

Hjælp rideklubben med frivilligt arbejde.

22-02-2024


Vi har igen fået mulighed for at tjene penge, ved at pakke flasker i papkasser i Holeby.

Datoen er fredag d. 8/3-24.

 

Vi laver to hold.

Hold 1: 8.30 - 13.30 - Rideklubben sørger for frokost.

Hold 2: 14.00 - 19.00 - Rideklubben sørger for aftensmad.

 

Det hele foregår på adressen:
Erhard Frederiksensvej 1-3, 4960 Holeby.

Der kan evt. aftales samkørsel, når vi har tilmeldingerne.

Vi håber at der igen er medlemmer, som vil hjælpe os.

Tilmelding senest onsdag d. 6/3 til Mie Skov på tlf.: 21 92 34 12.

 

 

Læs mere

MGP Juniorhygge med overnatning

03-02-2024

 

MGP hygge sammen med junior udvalget! 😍

Lørdag den 24 - søndag den 25. februar, vil juniorudvalget gerne invitere til MGP fest.

Vi mødes kl 17, hvor vi hygger og spiser aftensmad sammen indtil mgp starter. Vi skal se mgp sammen på storskærmen, råhygger og spiser pizza😋 

 

Junior Hyggen koster 75 kr at deltage i. Det dækker aftensmad, saft, snacks og hygge. 😊

 

Afhentning finder sted søndag kl 10:30

Der meldes til på hjemmesiden.

S.U. Tirsdag den den 20 februar. 

 

Husk at medbringe lagen, dyne, pude, toilettaske, praktisk tøj og fodtøj.

Vi glæder os til, at se en hel masse af jer og bruge nogle hyggelige timer sammen med jer. 

De bedste hilsner Juniorudvalget Anton og Cecilie😊

 

Tilmelding her: https://lfh-rideklub.zakobo.dk/event/21

Læs mere

Fastelavn 2024

29-01-2024

 

 

Lørdag den 10. februar afholder vi Fastelavn på ridecentret.

Startliste til ringridning og kæphest

Vi starter med ringridning kl. 13.30. 
Man kan tilmelde sig i enten galop, trav eller skridt. Der er også mulighed for at deltage i ringridnings konkurrence på kæphest. 

Ca. Kl. 16.30 slår vi katten af tønden. Derefter kårer vi kattenkongen, kattedronningen og bedste udklædning. 

Der vil være kakao/kaffe og fastelavnsboller til deltagerne og der vil være mulighed for købe, hvis man er publikum.

Pris for deltagelse 50 kr. 
Leje af hest 50 kr.
Kæphest 25 kr. 
Publikum kan også deltage i tøndeslagning for 25. kr.

Tilmelding senest torsdag d. 8 februar på klubben hjemmeside: https://lfh-rideklub.zakobo.dk/events

Læs mere

Kæpheste træningsdag den 18/2

22-01-2024

Vi gentager succesen og afholder endnu en kæphestetræning. Denne gang skal vi prøve krafter med dressur, spring og tur ridning hvis vejeret tilader det. 🌤️😊

Kæpheste træningsdag. 

 

Kæpheste udvalget vil gerne invitere til en kæphest træningsdag den 18. Februar.  

Der vil være mulighed for at afprøve kræfter med dressur, spring og turridning. 

 

Vi mødes 9.30 i rytterstuen hvor vi hjælpes med at sætte baner op Træningen/undervisningen foregår fra 10-12 

Vi slutter dagen af med noget hygge hvor der spises madpakker og rideklubben giver noget drikke.😋 Afhentning 12.30

Der meldes til over SMS til Cecilie på 25788528, og prisen er 20 kr, dog skal de afregnes kontant på dagen. 

Først til mølle, da der er begrænset plads.  

S.U. Fredag den 16 Februar.  

 

Dagene er åben for ALLE og man behøver ikke at være medlem af en rideklub for at deltage.

Vi glæder os til at se en masse nye og kendte ansigter. De bedste hilsner kæpheste udvalget Anton og Cecilie. 😊

 

Læs mere

Kæpheste træningsdag den 13/01

09-12-2023

Vi gentager succesen og afholder endnu en kæphestetræning. Denne gang skal vi prøve krafter med tur ridning hivs vejret tillader det. 😊🌥️

Kæpheste træningsdag. 

 

Kæpheste udvalget vil gerne invitere til en kæphest træningsdag den 13. januar. 

Der vil være mulighed for at afprøve kræfter med tur ridning og lidt dressur/spring. 

 

Vi mødes 9.30 i rytterstuen hvor vi hjælpes med at sætte baner op Træningen/undervisningen foregår fra 10-12 

Vi slutter dagen af med noget hygge hvor der spises madpakker og rideklubben giver noget drikke.😋 Afhentning 12.30

Der meldes til over SMS til Cecilie på 25788528, og prisen er 20 kr, dog skal de afregnes kontant på dagen. 

Først til mølle, da der er begrænset plads.  

S.U. Torsdag den 11 Januar. 

 

Dagene er åben for ALLE og man behøver ikke at være medlem af en rideklub for at deltage.

Vi glæder os til at se en masse nye og kendte ansigter. De bedste hilsner kæpheste udvalget Anton og Cecilie. 😊

 

Læs mere

Juleafslutning 2023

21-11-2023

Jul på Lolland Falster Hestesportscenter.

Lørdag d. 16. december kl. 13.00 fejrer vi jul på LFH.

Startliste ringridning

Vi rider ringridning på hest/kæphest og danser om juletræet.
Måske kommer Julemanden forbi, med gaver til de søde ryttere?  
Vi forventer at arrangementet slutter kl. 17.00  

Tag hele familen med til en dejlig juledag.  

Pris:

Ringridning 50 kr. inkl. slikpose, æbleskiver og saftevand/kakao/gløgg. 
Leje af hest: 50 kr. 
Kæphest: 25 kr. 
Ekstra slikpose: 25 kr.

Sidste tilmelding er torsdag d. 14. december.
Tilmelding skal ske på hjemmesiden, LFH-Rideklub.dk her: https://lfh-rideklub.zakobo.dk/event/17 (Husk at logge ind)

Rideskolen holder juleferie fra onsdag d. 20. december til tirsdag d. 2. Januar. Begge dage inkl.

Regler for Ringridning

Der opfordres til at melde til i den gangart, man mestrer til hverdag.

Holdene sammensættes efter niveau og anvendelse af rideskolehestene.

Der må være en trækker i alle gangarter.

OUT- Regler. En ekvipage kan ikke gå “ned” i gangart. Har du startet trav tidligere, kan du ikke starte skridt på samme hest.

Der er markeret på banen, hvor gangarten skal holdes.

Der skal holdes på det blå eller det hvide træ på lansen. Ikke på jernspidsen.

Børn til og med 7 år og ridefyselever må holde med to hænder på lansen.

Børn over 8 år skal holde med én hånd på lansen.

Hver ekvipage har 1 prøverunde.

Omridning ved lige antal ringe.

Der anvendes mindre ring i omridningerne. 

Den ekvipage med flest ringe fra hvert hold, går videre til finalen

I finalen er der ingen prøverunde.

Der er placeringer til de 3 første ryttere i finalen.

 

Se som PDF

Læs mere

Juleoptog 2023

21-11-2023

Søndag den 10. december 2023

Vi starter fra ridecentret kl. 10.00. 
Derfra går turen rundt i Kettinge med 1 stop undervejs. Turen foregår i skridt. Alle er velkommen, også ryttere/hestevogne, der ikke er medlem af rideklubben. Hvis man ikke har en hest, er man velkommen til fods. 

Der er ikke tilmelding, man møder bare op.

Læs mere

Juletræspyntning 2023

21-11-2023

Mandag den 4. december skal juletræet pyntes i ridehuset.

Vi starter kl. 18.00 med at spise risengrød. Når vores maver er fyldte, pynter vi juletræet, så det er klar til vores juleafslutning. Vi slutter af med banko, hvor man kan vinde flotte præmier.

Vi forventer at slutte aftenen kl. 20.30.

Gratis for medlemmer. 50 kr. for ikke medlemmer.

Sidste tilmelding er onsdag d. 29. november.
Tilmelding skal ske på seddel på opslagstavlen i det lille ridehus. 

Der betales for ikke medlemmer på dagen.

Vi glæder os til at se dig og din familie.

Se som PDF

 

Læs mere

Junior kæpheste træningsdag den 9/12

17-11-2023

Vi gentager succesen og afholder endnu en kæphestetræning. Den her gang øver vi til ringridnigns stævne og slutter af med lidt dressur/spring🤩

Junior kæpheste træningsdag. 

Juniorudvalget vil gerne invitere til en kæphest træningsdag den 9 December.

Der vil være mulighed for at afprøve kræfter med spring/dressur samt ringridning😊

Vi mødes 9.30 i rytterstuen hvor vi hjælpes med at sætte baner op Træningen/undervisningen foregår fra 10-12 

Vi slutter dagen af med noget hygge hvor der spises madpakker og rideklubben giver noget drikke.😋 Afhentning 12.30

Der meldes til over SMS til Cecilie på 25788528, og prisen er 20 kr, dog skal de afregnes kontant på dagen. 

Først til mølle, da der er begrænset plads.  

S.U. Torsdag den 7 december. 

 

Dagene er åben for ALLE og man behøver ikke at være medlem af en rideklub for at deltage.

 Vi glæder os til at se en masse nye og kendte ansigter. De bedste hilsner juniorudvalget Anton og Cecilie.  


 

Læs mere

Hjælperliste til d. 18.-19. november 2023

14-11-2023

Hjælperliste til d. 18.-19. november 2023.

Alle startende fra LFH Rideklub skal hjælpe til ved stævnet.

Skriv dig på hjælperlisten her eller skriv til Louise 25144909.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_EPXrJ8cRcTai7at1oZfiL_ouCZnnQkDGJYi4Yp1mjQ/edit?usp=sharing

Læs mere

Ponygames d. 18. november 2023

02-11-2023

--Tidsplan--

--Startlister og resultater--

 

Afd. Bredde. Startliste og resultater
For de mere uerfarne ryttere, heste og ponyer. Hjælp og trækker er tilladt. 

Afd. A.
Åben for ryttere, der er født i 2011 eller senere samt for ældre ryttere det første år, man deltager i ponygames på udebane. (Hjælp til at komme op på hesten og/eller hjælp til at få hesten til at stå stille under en øvelse er tilladt). 

Afd. B.
Åben for alle. 

Afd. C. Startliste og resultater
Åben for ryttere, der fylder min. 25 år i 2024 (født i 1999 eller tidligere) eller ryttere uanset alder, som rider på hest på min. 155 cm. 

 

3-5 på et hold.

70 kr. pr. person.

 

Kæpheste ponygames er for alle. Vi har delt klasserne ind i aldersgrupper. 

Afd A: 3-14 år Startliste og resultater

Afd B: 15-100 år

 

2 på et hold.

25 kr. pr. person.

 

BEMÆRKNINGER:

Stævneansvarlig: Hanne Bratholm, 40507787, staevne@LF-hestesportscenter.dk

Hver hest/pony må max starte 6 ydelser pr. dag. Se ydelsestabel her. Det er tilladt for ryttere over 16 år at deltage på ponyer, såfremt ekvipagen fremstår harmonisk.

1 klasse ponygames med 5 til 7 lege svarer til ydelse 2

Boksleje 100 kr. - Boks efteranmeldelse 200 kr.   

Adresse: LF-Hestesportscenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge

Stævnet afholdes indendørs i ridehus og med opvarmning i mindre ridehus.

Stævnet afholdes iht. DRFs reglement, hvor intet andet er anført. 

Tilmelding via https://lfh-rideklub.zakobo.dk/event/16, kræver at du har eller opretter en profil. 

Anmeldelsesfrist:11.11.23

Gyldigt vaccinationskort skal medbringes og fremvises på forlangende.

Ingen privat heste i stalden, med mindre man har betalt for en boks. Opsadlingspladsen er forbeholdt rideskoleheste.

LFHR rideskoleelever skal betale for leje af hest. 50 kr pr. klasse. Halvpartsryttere betaler ikke leje af hest.

 LFHR påtager sig intet ansvar ved sygdom- eller ulykke tilfælde i forbindelse med stævnet.

 

Lege:

Afd. Bredde: 
Kræmmerhus, Postkasseløb, Boldstafet, Slalomstafet, Flagstafet, Flyt 2 krus.

Afd. A: 
Kræmmerhus, Postkasseløb, Boldstafet, Slalomstafet, Flagstafet, Flyt 2 krus.

Afd. B: 
Boldstafet, Flagstafet, Flyt 2 krus, Ringridning v2, Stable bægre, Slalomstafet.

Afd. C: 
Slalomstafet, Boldstafet, Flyt 2 flag, Postkasseløb, Ringridning v1, Ring på kegle.

 

Se alle lege her(Se de enkelte lege under listen): https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Breddeaktiviteter/Ponygames_samlet.pdf

Regler for ponygames: https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Breddeaktiviteter/Regler%20for%20afvikling%20af%20ponygames_2.pdf

Læs mere

Grusgraven er lukket for sæson 2023

22-10-2023

Grusgraven er lukket for sæson 2023 fra mandag d. 23/10. Vi forventer at åbne igen i april 2024.

Læs mere

Billeder fra D-Stævne 14.-15. oktober 2023

16-10-2023

Se billeder her:

Spring

Dressur

Bestilles og købes her, skriv filnumre i kommentarer: https://lfh-rideklub.zakobo.dk/vare/25

 

Læs mere

Hjælperliste D-Stævne 14.-15. oktober 2023

10-10-2023

Skriv dig på hjælperlisten her:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErTGXUDJDDN5r6Wn94D3Ulv0LHxZ9OEEZ0hALvt3E2o/edit?usp=sharing
 

Det forventes at alle startende for LFH Rideklub hjælper til et par timer til stævnet, før eller efter. 

Skriv til Louise 25 14 49 09, hvis du ikke selv kan skrive dig på listen. 

Læs mere

Junior kæpheste træningsdag den 28/10

30-09-2023

Vi gentager succesen og afholder endnu en kæphestetræning. Denne gang med fokus på dressur og spring🥳

Junior kæpheste træningsdag. 

 

Juniorudvalget vil gerne invitere til en kæphest træningsdag den 28 oktober. Der vil være mulighed for at afprøve kræfter med spring og dressur😀

Vi mødes 12.30 i rytterstuen hvor vi hjælpes med at sætte baner op Træningen/undervisningen foregår fra 13-15.  

Vi slutter dagen af med noget hygge hvor  rideklubben vil give noget at kage og noget drikke.😋 Afhentning 15:30

Der meldes til over SMS til Cecilie på 25788528, og prisen er 20 kr, dog skal de afregnes kontant på dagen. 

Først til mølle, da der er begrænset plads.  

S.U. Torsdag den 26 oktober.

 

Dagene er åben for ALLE og man behøver ikke at være medlem af en rideklub for at deltage. 

Vi glæder os til at se en masse nye og kendte ansigter. De bedste hilsner juniorudvalget Anton og Cecilie.  

 

Læs mere

D-Stævne med E-Klasser og Hestepraksis Lolland-Falster Cup

28-09-2023

Startliste og resultater

 

D. 14.- 15. oktober 2023.

Spring lørdag, dressur søndag.

Anmeldelsesfrist d. 9/10-23.

Tilmelding på Go: https://rideforbund.dk/go/staevnekalender/staevnekalender/vis-staevne?EventId=Prop00048890

 

Bemærkninger:

Hestepraksis Lolland Falster Cup spring:

Der afvikles en cup for pony og en for hest i klasse 5-10 og klasse 15-20. Man optjener point til cuppen som følger: 1. plads 12 point, 2. plads, 10 point, 3. plads 8 point. Hver ekvipage kan have 2 resultater med. Højeste sammenlagte point vinder cuppen. 

Ved pointlighed ses på antal fejl i de pointgivende klasser. Hvis også dette er ens, vinder den ekvipage, der har reddet på det højeste niveau. Præmien er et æresdækken til vinderen og en særlig æresroset fra Hestepraksis Lolland Falster til de tre først placerede.

Hestepraksis Lolland Falster Cup dressur:

Der afvikles en cup for pony og en for hest i klasse 23-26 og klasse 33-37. Man optjener point til cuppen med de procenter, man rider til, og hver ekvipage kan have 2 resultater med. Højeste sammenlagte procent vinder cuppen. Præmien er et æresdækken til vinderen og en særlig æresroset fra Hestepraksis Lolland Falster til de tre først placerede. Procenterne vil blive regnet ud efter sværhedsgrad og ikke blot den alm. procent.

·  Sværhedsgrad 0 ganges med 1,00

·  Sværhedsgrad 1 ganges med 1,01

·  Sværhedsgrad 2 ganges med 1,02

·  Sværhedsgrad 3 ganges med 1,03

E-Klasser åbne for LFHR, SAR, MLR, NFRK, SGR, SUHR

Stævneansvarlig: Ditte Ploug, 51 60 51 63, dittep@lolland.dk

Sekretariat: Hanne Bratholm, 40 50 77 87, hannebratholm@hotmail.com

Adresse: LF-Hestesportscenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge

Stævnet afholdes iht. DRFs reglement, hvor intet andet er anført. OUT-regler er gældende.

Tilmelding på Go! 

Anmeldelsesfrist på GO!: 9.10.23

Efteranmeldingsfrist på GO!: 12.10.23 inden kl. 18.00

Afmeldingsfrist: 12.10.23 inden kl. 18.00

Det er tilladt at starte 2 gange i dressur procentklasse pr. ekvipage, i så fald rides der 2 forskellige programmer: Ekvipagen kan opnå 2 placeringer. 

I spring er det tilladt at starte 2 gange i spring cm klasser, og det er tilladt at springe samme højde to gange. 

Husk at skrive cm i bemærkninger.

Stævnet afholdes indendørs i ridehus og med opvarmning i mindre ridehus, og hvis tidsplanen tillader det mellem klasserne i det store ridehus. I dressurklasser på kort bane må udover den ekvipage, der er på banen, befinde sig to ekvipager på de resterende 20x20 meter. Begge ridehuse er med fiberbund.

Startlister, resultater og baneskitser vil være tilgængelige kun på EQUIPE før, under og efter stævnet. Kom gerne forbi sekretariatet for hjælp til download eller brug af Equipe app’en.

Gyldigt vaccinationskort skal medbringes og fremvises i sekretariatet før start.

For ryttere med heste udefra er der mulighed for at leje en boks for 100 kr.

Ingen privat heste i stalden, med mindre man har betalt for en boks. Opsadlingspladsen er forbeholdt rideskoleheste.

LFHR rideskoleelever skal betale for leje af hest. 50 kr. pr. klasse. Dette bestilles på Zakobo, lfh-rideklub.zakobo.dk. Halvpartsryttere betaler ikke leje af hest. Rideskoleelever må starte 1 klasse pr. dag. Halvpartsryttere må starte 2 klasser pr. dag.

LFHR påtager sig intet ansvar ved sygdom eller ulykkestilfælde i forbindelse med stævnet.

Læs mere

Arbejdsdag d. 30. september 2023

20-09-2023 Læs mere

Hjælperliste Military & Åbent Landbrug

11-09-2023 Læs mere

Junior kæphestetræning den 24 september

01-09-2023

Vi gentager succesen og afholder endnu en kæphestetræning. Denne gang med fokus på dressur og spring🥳

 

Junior kæpheste træningsdag. 

 

Juniorudvalget vil gerne invitere til en kæphest træningsdag den 24 september.                                        

Der vil være mulighed for at afprøve kræfter med spring og dressur😀

Vi mødes 9:30 i rytterstuen hvor vi hjælpes med at sætte baner op Træningen/undervisningen foregår fra 10-12. 

Vi slutter dagen af med at spise vores madpakker og rideklubben vil give noget at drikke.😋 Afhentning 13:00. 

Der meldes til over SMS til Cecilie på 25788528, og prisen er 20 kr, dog skal de afregnes kontant på dagen. 

Først til mølle, da der er begrænset plads.  

S.U. Onsdag den 20 september..

Dagene er åben for ALLE og man behøver ikke at være medlem af en rideklub for at deltage. 

Vi glæder os til at se en masse nye og kendte ansigter. De bedste hilsner juniorudvalget Anton og Cecilie.

 

Læs mere

Billeder fra C-Stævne i spring d. 19.-20. august

19-08-2023

ND foto og LFH Rideklub har taget billeder til stævnet.

 

1. ND Foto, Niels Davernum

https://www.facebook.com/davernum

Husk at læse om priser og betingelser: https://www.facebook.com/davernum/about_details

 

2. LFH Rideklub

Lørdag: https://drive.google.com/drive/folders/1H7Q7l6f5ftGcdN3gh9ksvUdpgyAF4O9-?usp=sharing

Søndag: https://drive.google.com/drive/folders/1-kVD3UZc2pcRVLtfydmjNkfe74hx-hpS?usp=sharing

Bestilles og købes her, skriv filnumre i kommentarer: https://lfh-rideklub.zakobo.dk/vare/25

 

Billeder fra sidste stævne kan findes her: https://lfh-rideklub.zakobo.dk/nyheder/26

 

 

 

Læs mere

Hjælperliste C-Stævne

16-08-2023

Hjælperliste til C-Stævnet.

Alle som starter for LFH Rideklub, SKAL hjælpe til min. et par timer ved stævnet, forberedelse til eller oprydning efter. 
 

Skriv dig på hjælperlisten her:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1289nQr_tcbSovkHf9tNMBlQvoVY4tIx_KI88UERtESs/edit?usp=sharing

Eller kontakt Louise og hør, hvor du kan hjælpe 25144909.

 

Læs mere

Junior kæpheste træningsdag d. 26/8

14-08-2023

Vi gentager succesen og afholder endnu en kæphestetræning. Denne gang med fokus på ponygames🥳

Juniorudvalget vil gerne invitere til en kæphest træningsdag den 26 august.                                       

Der vil være mulighed for at afprøve kræfter med de mange forskellige discipliner i ponygames.😀

 

Vi mødes 9:30 i rytterstuen hvor vi hjælpes med at sætte baner op Træningen/undervisningen foregår fra 10-12. 

Vi slutter dagen af med at spise vores madpakker og rideklubben vil give noget at drikke.😋 Afhentning 13:15. 

Der meldes til over SMS til Cecilie på 25788528, og prisen er 20 kr, dog skal de afregnes kontant på dagen. 

Først til mølle, da der er begrænset plads.  

S.U. Onsdag den 23 august..

 

Dagene er åben for ALLE og man behøver ikke at være medlem af en rideklub for at deltage.

 

Vi glæder os til at se en masse nye og kendte ansigter.

De bedste hilsner juniorudvalget Anton, Silje og Cecilie.  


 

Læs mere

C-Stævne i spring med D-klasser og D5 Holdmesterskaber

16-07-2023

Startlister og resultater :

https://online.equipe.com/meetings/57075

Tilmelding på Go:

https://rideforbund.dk/go/staevnekalender/staevnekalender/vis-staevne?EventId=Prop00048367

D-Klasser: 20 cm til LC. Hest lørdag og pony søndag. 

Stævneansvarlig: Ditte Ploug, 51 60 51 63, dittep@lolland.dk

Sekretariat: Hanne Bratholm, 40 50 77 87, hannebratholm@hotmail.com

Adresse: LF-Hestesportscenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge

Stævnet afholdes iht. DRFs reglement, hvor intet andet er anført. Se nedenfor for bestemmelser for distriktsmesterskab.

Stævnet er åbent for alle klubber under DRF, dog er distriktsmesterskaberne kun åbent for klubber beliggende i distrikt 5.

Tilmelding på GO.

Anmeldelsesfrist på GO!: 10.8.23

Efteranmeldingsfrist i distriktsmesterskaberne!: 14.8.23

Husk at skrive cm i bemærkninger i klasse 1, 2, 13 og 14.

Stævnet afholdes udendørs på stor grusbane og med opvarmning på 20x60 bane med filtbund.

Startlister, resultater og baneskitser vil være tilgængelige kun på EQUIPE før, under og efter stævnet. Kom gerne forbi sekretariatet for hjælp til download eller brug af Equipe app’en.

Gyldigt vaccinationskort skal medbringes og fremvises på forlangende. Ryttere, der starter mesterskaberne skal aflevere pas i sekretariatet inden start og kan afhente det igen efter klassens afslutning.

For ryttere med heste udefra er der mulighed for at leje en boks for 100 kr.

Ingen privat heste i stalden, med mindre man har betalt for en boks. Opsadlingspladsen er forbeholdt rideskoleheste.

 LFHR påtager sig intet ansvar ved sygdom eller ulykkestilfælde i forbindelse med stævnet.

Regler for distriktsmesterskaber:

Generelle bestemmelser:

Mesterskaberne er åbne for ryttere med dansk rytterlicens, som er medlem af en klub hørende under distriktet.

Bestemmelserne baserer sig på DRFs nyeste reglement.

Mesterskaberne er åbne for ponyer/heste med dansk ID-Bevis. Udelukkelser se under de enkelte mesterskaber, DRF Fællesbestemmelser pkt. 97 samt DRF Springreglement pkt. 97. Resultaterne tælles tilbage i indeværende år samt 2 foregående stævne år.

Mesterskaberne er åbne for ekvipager, der i kvalifikationsperioden ikke har opnået placering ved C-stævner eller højere i 2 sværhedsgrader højere og/eller har deltaget i 3 sværhedsgrader højere end den klasse der rides ved mesterskabet. Eks. Hvis mesterskabet i sværhedsgrad 2, må ekvipagen ikke have været placeret i sværhedsgrad 4.

Lodtrækning om startorden finder sted senest kl. 18.00 dagen før klassens start. Lodtrækning foregår i sekretariatet.

Bruttoholdliste for holdmesterskaber, skal være klubben i hænde senest mandag inden stævnet. Der kan i holdklasser udskiftes én ekvipage ud fra den bruttoholdliste den deltagende klub har tilmeldt, indtil 3 timer før klassens programsatte starttidspunkt. I holdmesterskaber bestemmer holdene selv den indbyrdes startorden på holdet og meddeler dette til sekretariatet, senest ved lodtrækning.

Springning: Ved lige placerede, er der om springning om 1. 2. og 3. pladsen

Indskud:

Spring hold hest/pony kr. 500,- pr. hold 

Dotering:

Spring hold hest kr. 1000/800/700.

Spring hold pony - Gaver som ikke kan veksles til penge til en værdi af 1000/800/700

Distriktsmesterskab hold hest spring

Mesterskabet afvikles i LB*, metode B12 over 2 omgange, tempo 350 m/min. Hver rytter rider banen igennem vekselvis med 1 rytter fra hvert hold. Ekvipagerne rider samme rækkefølge i begge runder.

Distriktsmesterskab pony hold spring

Mesterskabet er åben for alle 3 kategorier hvor det er tilladt at sammensætte hold af flere kategorier. Mesterskabet afvikles i LB* over 2 omgange, som handikapspringning metode B12, tempo 300 m/min.

 

Læs mere

Billeder fra D-Stævne 17.-18. juni 2023

17-06-2023 Læs mere

Hjælperliste D-Stævne 17.-18. juni 2023

12-06-2023

Skriv dig på hjælperlisten her:

Hjælperliste

Alle startende fra LFH Rideklub forventes at hjælpe til min. et par timer. 

Læs mere

Junior kæpheste træningsdag d. 24. juni

06-06-2023

Vi gentager succen og afholdere endnu en kæphestetræning. Denne gang med fokus på millitary/jagt ridning i kettinge grusgrav. 🥳

 

Junior kæpheste træningsdag. 

 

Juniorudvalget vil gerne invitere til en kæphest træningsdag den 24 juni.                                        Der vil være mulighed for at afprøve natur spring i alle højdere nede i kettinge grusgrav.😀

 

Træningen/undervisningen foregår fra 10-12. 

Vi slutter dagen af med at spise vores madpakker og rideklubben vil give noget at drikke.😋 Afhentning 12:45. 

Der meldes til over SMS til Cecilie på 25788528, og prisen er 20 kr, dog skal de afregnes kontant på dagen. 

Først til mølle, da der er begrænset plads.  

Der vil være muglighed for at ride igennem en lille smule vand, hvis det lyster. Så husk et par skifte sko og sokker.😉

S.U. Onsdag den 21 Juni..

 

Dagene er åben for ALLE og man behøver ikke at være medlem af en rideklub for at deltage.

 

Vi glæder os til at se en masse nye og kendte ansigter. De bedste hilsner juniorudvalget Julie, Anton, Silje og Cecilie. 


 

Læs mere

D-stævne med E-klasser og AB Rideudstyr Cup-klasser

03-06-2023

D. 17.-18. juni 2023

Startliste: https://online.equipe.com/meetings/56013

Hent Equipe app i AppStore eller GooglePlay.

Tilmelding på Go: : https://rideforbund.dk/go/staevnekalender/staevnekalender/vis-staevne?EventId=Prop00047859

Anmeldelsesfrist d. 11-06-2023

 

Bemærkninger til stævne

E-Klasser åbne for LFHR, SAR, MLR, NFRK, SGR, SUHR

Stævneansvarlig: Ditte Ploug, 51 60 51 63, dittep@lolland.dk

Sekretariat: Hanne Bratholm, 40 50 77 87, hannebratholm@hotmail.com

Adresse: LF-Hestesportscenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge

Stævnet afholdes iht. DRFs reglement, hvor intet andet er anført. OUT-regler er gældende.

Tilmelding på Go! 

Anmeldelsesfrist på GO!: 11.6.23

Efteranmeldingsfrist på GO!: 14.6.23

Afmeldingsfrist: 15.1.23 inden kl. 18.00

Det er tilladt at starte 2 gange i dressur procentklasse pr. ekvipage, i så fald rides der 2 forskellige programmer: Ekvipagen kan opnå 2 placeringer. 

I spring er det tilladt at starte 2 gange i spring cm klasser, der er oprettet ekstraklasser til tilmelding. 

Husk at skrive cm i bemærkninger.

Stævnets dressurklasser afholdes udendørs på 20x60 bane med filtbund og med opvarmning på stor grusbane. I dressurklasser på kort bane må udover den ekvipage, der er på banen befinde sig to ekvipager på de resterende 20x20 meter.

Stævnets springklasser afholdes udendørs på stor grusbane og med opvarmning på 20x60 bane med filtbund.

Startlister, resultater og baneskitser vil være tilgængelige kun på EQUIPE før, under og efter stævnet. Kom gerne forbi sekretariatet for hjælp til download eller brug af Equipe app’en.

Gyldigt vaccinationskort skal medbringes og fremvises på forlangende.

For ryttere med heste udefra er der mulighed for at leje en boks for 100 kr.

Ingen privat heste i stalden, med mindre man har betalt for en boks. Opsadlingspladsen er forbeholdt rideskoleheste.

LFHR rideskoleelever skal betale for leje af hest. 50 kr. pr. klasse. Dette bestilles på Zakobo, lfh-rideklub.zakobo.dk. Halvpartsryttere betaler ikke leje af hest. Rideskoleelever må starte 1 klasse pr. dag. Halvpartsryttere må starte 2 klasser pr. dag.

 LFHR påtager sig intet ansvar ved sygdom eller ulykkestilfælde i forbindelse med stævnet.

Læs mere

Juniorhygge med overnatning

27-05-2023

Juniorhygge med overnatning. 

Lørdag den 3 Juni - Søndag den 4 Juni Vil juniorudvalget gerne, invitere til 2 hyggelige dage med overnatning.

Vi mødes lørdag kl 17 i rytterstuen, hvor vi derefter går ned i grusgraven og spiser aftensmad sammen nede i bålhytten.

Derefter er det tid til en god omgang hygge og leg, hvor juniorudvalget har planlagt en række forskellige ting. 

Som udgangspunkt sover alle på ridecenteret, men hvis der er nogle der heller ville sove derhjemme, så finder vi ud af det, vi skal bare vide besked.

Vi slutter dagen af med noget hygge. Afhentning finder sted søndag kl 10.30

Junior Hyggen koster 50 kr at deltage i. Det dækker aftensmad, snacks, morgenmad og hygge. 

Der meldes til på hjemmesiden. For at tilmelde jer skal i logge ind på jeres profil, gå til events, tryk på junior hygge og så tilmeld jer.

https://lfh-rideklub.zakobo.dk/event/11

Sidste tilmelning tirsdag den 30 maj.

Medbring lagen, dyne, pude, toilettaske, praktisk tøj og fodtøj. 

Vi glæder os til at se en hel masse af jer. De bedste hilsner juniorudvalget Julie, Anton, Silje og Cecilie. 😀

 


 

Læs mere

Husk at indberette til ranglisten

14-05-2023

Der er mange dejlige resultater på Equipe, som kan indberettes til ranglisten.

Ranglisten er opdateret med nye kategorier.

Der kan indberettes fra 1 halvår indtil d. 30. juni, derefter indenfor 3 måneder efter opnået resultat.

https://lfh-rideklub.zakobo.dk/page/rangliste

 

Rangliste pointsystem for LFH Rideklub.

Rangliste for alle stævner, for alle ryttere der rider for LFH Rideklub.

Ranglisten er lavet for alle stævner, både udenbys og hjemme. Husk at indberette stævner redet på hjemmebane.
 

Ranglisterne er opdelt i 5 kategorier: 

 • Dressur - pony
 • Dressur - hest
 • Spring - pony
 • Spring - hest
 • Military - pony
 • Military- hest
 • Multisport - pony
 • Multisport - hest
 • Distance  - pony
 • Distance - hest


Placeringer tæller efter nedenstående pointsystem og gælder stævner arrangeret af klubber under Dansk Rideforbund. Der skal forefindes et link til resultatet og du skal være startet for LFH Rideklub.

For at en placering tæller til ranglisten skal du huske at indberette dine resultater senest 3 måneder efter stævnets afslutning.
Kommer resultaterne senere tæller de ikke med på ranglisten!

Resultatet indberettes med ved at udfylde indberetningen med link til placeringen på Equipe, Rideforbund.dk eller lign.

Rangliste ansvarlig er Tina Jørgensen, Mail: tina@web-pro.dk.

Der er flere af klubbens medlemmer som har mere end én hest/pony som de starter på. Du må gerne indberette resultater til ranglisten på alle de heste/ponyer du rider, men når placeringerne på ranglisten skal findes inden generalforsamlingen, vil det kun være den bedst placerede hest/pony der tæller med. Dvs. at en rytter kan ikke blive nr. 1, 2 og 3 på ranglisten, fordi rytteren har 3 gode heste, men kun nr. 1, hvorfor 2. og 3. pladsen vil blive givet til de øvrige bedst placerede ekvipager på listen.

Ranglisterne løber et kalenderår ad gangen, og når generalforsamlingen afholdes, som regel i marts måned året efter, vil vinderne få overrakt en flot roset. Der uddeles placeringer på ranglisten efter placeringstabellen. Du skal være medlem af LFH Rideklub på tidspunktet til uddelingen, for at få en placering på ranglisten.

 

Læs mere

Ringridning 20. maj 2023 for hest og kæphest

07-05-2023

Ringridning 20. maj 2023

 

Startliste og resultater - Se faner

 

 

Klasser:

 1. Skridt hest/pony sponsoreret af “Mia´s Rideudstyr”

hjælper/trækker tilladt 

 

 1. Trav hest/pony sponsoreret af “Dit Rideudstyr”

Hjælper/trækker tilladt

 

 1. Galop hest/pony sponsoreret af “Stenholtgård Rideudstyr”

 

 1. Kæphest Skridt sponsoreret af “LF-Hestesportscenter”

 

 1. Kæphest Trav sponsoreret af “LF-Hestesportscenter”

 

 1. Kæphest Galop sponsoreret af “LF-Hestesportscenter”


 

Bemærkninger:

Indskud: Klasse 1-3 70 kr. og klasse 4-6 20 kr. 

Klasse 1-3 åben for klubber i distrikt 5, klasse 4-6 åben for alle 

Der vil være rosetter og flotte ærespræmier til 1.-3. placerede i alle klasser

Stævneansvarlig: Louise Jørgensen, 25144909, info@lf-hestesportscenter

Sekretariat: Hanne Bratholm, 40 50 77 87, hannebratholm@hotmail.com

Adresse: LF-Hestesportscenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge

Stævnet afholdes iht. DRFs reglement, hvor intet andet er anført. 

Tilmelding på https://lfh-rideklub.zakobo.dk/event/8

Anmeldelsesfrist: 15. maj 23

Stævnets afholdes udendørs på 20x60 bane med filtbund og med opvarmning på stor grusbane.

Startlister og resultater på https://lfh-rideklub.zakobo.dk

Gyldigt vaccinationskort skal medbringes og fremvises på forlangende.

For ryttere med heste udefra er der mulighed for at leje en boks for 100 kr. Køb i shop

Ingen privat heste i stalden, med mindre man har betalt for en boks. Opsadlingspladsen er forbeholdt rideskoleheste.

LFHR rideskoleelever skal betale for leje af hest. 50 kr. pr. klasse. Halvpartsryttere betaler ikke leje af hest.

 LFHR påtager sig intet ansvar ved sygdom eller ulykkestilfælde i forbindelse med stævnet.

 

Regler for Ringridning

Der opfordres til at melde til i den gangart, man mestrer til hverdag.

Holdene sammensættes efter niveau og anvendelse af rideskolehestene.

Der må være en trækker i alle gangarter.

OUT- Regler. En ekvipage kan ikke gå “ned” i gangart. Har du startet trav tidligere, kan du ikke starte skridt på samme hest.

Der er markeret på banen, hvor gangarten skal holdes.

Der skal holdes på det blå eller det hvide træ på lansen. Ikke på jernspidsen.

Børn til og med 7 år og ridefyselever må holde med to hænder på lansen.

Børn over 8 år skal holde med én hånd på lansen.

Hver ekvipage har 1 prøverunde.

Omridning ved lige antal ringe.

Der anvendes mindre ring i omridningerne. 

Den ekvipage med flest ringe fra hvert hold, går videre til finalen

I finalen er der ingen prøverunde.

Der er placeringer til de 3 første ryttere i finalen.

 

Tilmelding her: https://lfh-rideklub.zakobo.dk/event/8. Opret en profil for at tilmelde, hvis du ikke har en allerede.

Læs mere

Junior kæpheste træningsdag den 21 maj. 

07-05-2023

Vi gentager succesen og vil gerne holde et til kæpheste træning arrangement så elsker du kæpheste ridning eller kender du nogle der gør så læs med her🤩

Junior kæpheste træningsdag. 

Juniorudvalget vil gerne invitere til en kæphest træningsdag den 21 maj. 

                                     

Der vil være mulighed for at ride dressur, spring og meget mere.😀

Træningen/undervisningen foregår fra 10-12. 

Vi slutter dagen af med at spise vores madpakker og rideklubben vil give noget at drikke.😋 Afhentning 12:45. 

Der meldes til over SMS til Cecilie på 25788528, og prisen er 20 kr, dog skal de afregnes kontant på dagen. 

Først til mølle, da der er begrænset plads.  

S.U. Torsdag den 18 maj.

 

Dato for kæpheste stævne bliver snart meldt ud og der vil være træningsdag igen den 24 juni

Dagene er åben for ALLE og man behøver ikke at være medlem af en rideklub for at deltage.

 Vi glæder os til at se en masse nye og kendte ansigter. De bedste hilsner juniorudvalget Julie, Anton, Silje, Smilla og Cecilie. 

 

Læs mere

Arbejdsdag

18-04-2023

Arbejdsdag d. 29/4-23

Læs mere

Junior kæpheste træningsdag d. 23. april

10-04-2023

Elsker du kæpheste ridning eller kender du nogle der gør så læs med her🤩

Junior kæpheste træningsdag. 

 

Juniorudvalget vil gerne invitere til en kæphest træningsdag den 23 april.                                       

Der vil være mulighed for at ride ringridning, dressur, spring og meget mere.😀

 

Træningen foregår fra kl. 10.00-12.00, men vi mødes kl. 9.30 og sætter baner op. 

Vi slutter dagen af med at spise vores medbragte madpakker og rideklubben vil give noget at drikke.😋

 

Der meldes til over SMS til Cecilie på 25788528, og prisen er 20 kr, dog skal de afregnes kontant på dagen. 

Først til mølle, da der er begrænset plads.  

S.U. Mandag den 17 april. 

 

Dato for kæpheste stævne blir snart meldt ud og der vil være træningsdag igen den 21 maj

 

Dagene er åben for ALLE og man behøver ikke at være medlem af en rideklub for at deltage.

 

Vi glæder os til at se en masse nye og kendte ansigter.

De bedste hilsner juniorudvalget,

Anton, Cecilie, Julie, Silje og Smilla. 


 

Læs mere

Hjælperliste 25.-26. marts 2023

23-03-2023

Skriv dig på her: Hjælperliste

Eller skriv til Louise på 25 14 49 09

Læs mere

Ponygames

09-03-2023

Ponygames stævne den 25. marts 2023

 

Startliste

Resultater

 

Afd. Bredde.
For de mere uerfarne ryttere, heste og ponyer. Hjælp og trækker er tilladt. Skriv hold (ryttere/heste) og holdnavn i bemærkninger.

Afd. A.
Rytterne må max. fylde 14 år i år. De deltagende ryttere må ikke have deltaget i Mounted Games stævne. Skriv hold (ryttere/heste) og holdnavn i bemærkninger.

Afd. B.
Åben for alle. Skriv hold (ryttere/heste) og holdnavn i bemærkninger.

Afd. C.
Klassen er åben for ryttere, der fylder min. 30 år i år eller ryttere uanset alder, som rider på hest på min. 155 cm. Skriv hold (ryttere/heste) og holdnavn i bemærkninger.

 

3-5 på et hold.

70 kr. pr. person.

 

Ryttergames er for alle. Vi har delt klasserne ind i aldersgrupper. 

Afd A: 3-14 år

Afd B: 15-100 år

Ponygames til fods. Afvikles på ca. 12 m. lang bane. 4 lege.

 

3-5  på et hold.

50 kr. pr. hold - Tilmelding og betaling på dagen.

 

BEMÆRKNINGER:

Stævneansvarlig: Hanne Bratholm, 40507787, LFHR@LF-Hestesportscenter.dk

Hver hest/pony må max starte 6 ydelser pr. dag. Se ydelsestabel her. Det er tilladt for ryttere over 16 år at deltage på ponyer, såfremt ekvipagen fremstår harmonisk.

1 klasse ponygames med 5 til 7 lege svarer til ydelse 2

Boksleje 100 kr. - Boks efteranmeldelse 200 kr.   

Tilmelding via GO: Skriv i bemærkningsfelt, hvem du ønsker at ride sammen med ved tilmelding i par/hold klasser. 

Adresse: LF-Hestesportscenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge

Stævnet afholdes indendørs i ridehus og med opvarmning i mindre ridehus, og hvis tidsplanen tillader det mellem klasserne i det store ridehus.

Stævnet afholdes iht. DRFs reglement, hvor intet andet er anført. 

Tilmelding på Go! 

Anmeldelsesfrist på GO!: 19.03.23

Gyldigt vaccinationskort skal medbringes og fremvises på forlangende.

Ingen privat heste i stalden, med mindre man har betalt for en boks. Opsadlingspladsen er forbeholdt rideskoleheste.

LFHR rideskoleelever skal betale for leje af hest. 50 kr pr. klasse Betales på hjemmesiden: LFH-Rideklub/zakobo.dk - under Shop. HUSK at du skal være logget ind, ellers kan vi ikke se hvilken rytter, som har betalt. Halvpartsryttere betaler ikke leje af hest.

 LFHR påtager sig intet ansvar ved sygdom- eller ulykke tilfælde i forbindelse med stævnet.

 

Lege:

Afd. Bredde: Flagstafet, Flyt to krus, Ring på kegle , Slalomstafet, Stable bægre, Flyt 2 flag

Afd. A: Flagstafet, Flyt to krus, Ring på kegle, Slalomstafet, Stable bægre, Flyt 2 Flag

Afd. B: Fisketur, Flyt 2 flag, Ring på kegle, Ringridning v1, Slalomstafet, Postkasseløb

Afd. C: Flagstafet, Slalomstafet, Fisketur, Flyt 2 krus, Stable bægre, Ringridning v2

Se alle lege her(Tryk på navnet for at læse mere om legen): https://rideforbund.dk/ridesport/discipliner/multisport/ponygames

 

Tilmelding her:

https://rideforbund.dk/go/staevnekalender/staevnekalender/vis-staevne?EventId=Prop00047607


 

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

14-02-2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LFH Rideklub

Onsdag d. 15. Marts 2023 kl. 19.00

Rågelundevej 24, 4892 Kettinge

 

 1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. Se Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent.  Bestyrelsen foreslår at kontingent stiger med 25 kr halvårligt.
 6. Valg af formand :

Tina Jørgensen - modtager genvalg

 1. Valg af bestyrelse : 

Kim Nielsen - modtager genvalg

Ditte Ploug - suppleant - modtager genvalg

Susanne Jørgensen - suppleant  - modtager ikke genvalg

 1. Valg af juniorudvalg

Cecilie Kristensen - repræsentant - modtager genvalg

Smilla Skov - Suppleant - modtager genvalg

Julie Krøyer - Suppleant - modtager ikke genvalg

 1. Bilagskontrollanter

Jan Rinnov - modtager ikke genvalg

Troels Jørgensen - modtager genvalg

 1.  Vedtægtsændring

KONTINGENTER §4

Stk.3

Kontingent betales halvårligt forud og er forfalden til 1. januar og 1. juli.

Kontingent pr.1/2 år

Junior 175,-kr.

Senior 225,-kr.

Passive 125,-kr.

Ændres til kontingent fastsættes af bestyrelsen årligt.

 

 1.  Udvalg - mangler medlemmer
 2. Evt.

 

Når generalforsamlingen er slut serveres der kaffe/the og børnevenlige drikke og kage, samt uddeling af pokal og ranglistevindere.

Mest vindende 2022

Mest vindende dressur 2022

Mest vindende spring 2022

Mest vindende ringridning 2022

Kammeratskabspokalen 2022

Bestyrelsen har valgt kandidaten til kammeratskabspokalen.

Vi håber på at se rigtig mange medlemmer til denne hyggelige aften, hvor der er behov for lidt nye bestyrelsesmedlemmer.

Husk indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen, senest 14 dage før generalforsamlingen.  

                                                  

Bestyrelsen.

 

Se det godkendte Regnskab

Læs mere

Rangliste og Vandrepokalvindere 2022

10-02-2023

Uddeling af rosetter og pokaler er onsdag d. 15. marts kl. 19.00 til generalforsamlingen.

Vandrepokalvindere 2022.

 

Dressurpokalen:

1. Anton Ploug Rogren med 34 point.

  

Springpokalen:

1. Anton Ploug Rogren med 36 point.

 

Ringriderpokalen:

1. Emilie Steinmejer med 21 point. 

 

Mest vindende rytter pokal:

1. Anton Ploug Rogren med 73 point.

 

Kammeratskabspokalen:

Silje Mittertreiner

 

 

Ranglistevindere 2022.

 

Dressur pony:

1. Anton Ploug Rogren / Sky Jumper med 86 point.

 

Dressur hest:

1. Louise Jørgensen / LFH's Lancet med 34 point. 

2. Lina Rasmussen / Diva TC  med 24 point

 

Spring pony:

1. Anton Ploug Rogren / Sky Jumper  med 166 point.

2. Aliena Svendson / Sandegård's Joy med 163 point.

-

3. Hector Vennevold / Damgaards Little Whistleblower med 15 point. (Spencer er stand-in)

3. Scott Vennevold / Spring's Rain Surprise med 15 point.

 

Spring hest:

1. Lina Rasmussen / Diva TC med 24 point.

2. Liva Mathilde Dangaard Jensen / Perlenzio LA med 15 point.

-

2. Mia Frederiksen / Stenvænge Popci med 15 point.

 

Blandede Discipliner pony:

1. Julie Krøyer / Ratay med 12 point.

1. Laura Kristensen / Machel med 12 point.

 

Blandede Discipliner hest:

1. Freja Borring / Neergaard's Tarco med 46 point.

2. Silje Mittertreiner / Mindegårds Sct. Schulino med 32 point

Læs mere

MGP hygge med junior udvalget

01-02-2023

MGP hygge sammen med junior udvalget! 😍

Lørdag den 18 februar, vil juniorudvalget gerne invitere til MGP fest.

                                                                           Vi mødes kl 17, hvor vi hygger og spiser aftensmad sammen indtil mgp starter. Vi skal se mgp sammen på storskærmen, råhygge og spise lækker pizza😋 

Vi slutter aftenen af med noget hygge. Afhentning finder sted kl 21.30.

Junior Hyggen koster 30 kr at deltage i. Det dækker aftensmad, saft, snacks og hygge. 

I må meget gerne medbringe et tæppe, som i kan ligge og varme jer i🤩

 

Husk i skal tilmelde jer inde på hjemmesiden. For at tilmelde jer skal i logge ind på jeres profil, gå til events, tryk på junior hygge og så tilmeld jer og betal med jeres betalingskort😀

 

Sidste tilmelding søndag den 12/02.

 

Vi glæder os til, at se en hel masse af jer og bruge nogle hyggelige timer sammen med jer. 

 

De bedste hilsner Juniorudvalget Cecilie, Julie, Smilla og Silje. 😊

%EVENTSSMALL%

Læs mere

Fastelavn

10-01-2023

Lørdag d. 11. februar 2023

Startliste og resultater

 

 

 

Sådan tilmeldes til Fastelavn:

Log ind.

Elevskole elever skal vælge elevrytter eller partsrytter, hest, ringridning og gangart. 

Hvis ekstra søskende skal være med til at slå katten af tønden, tilmeldes ekstra deltager. 

Medlemmer med privathest, skal vælge ringridning, skrive navnet på hesten og vælge gangart. 

Betal med betalingskort.
 

Alle tilmeldte til ringridning får en fastelavnsbolle, en kop kakao og en slikpose.

Alle tilmeldte til at slå katten af tønden får en slikpose.

%EVENTSSMALL%

 

 

 

Læs mere

Velkommen til nyt tilmelding- og betalingssystem

01-12-2022

Pr. 1/1-23 overtager rideklubben driften af elevskolen og vi har derfor fået et nyt tilmelding- og betalingssystem, Zakobo. 

Alle tilmeldinger og betalinger kommer efter nytår til at ske fra: https://lfh-rideklub.zakobo.dk

Vi skifter vores nuværende betalingsløsning ud med automatisk kortbetaling, som tilknyttes din profil. 

Der kan ikke betales med MobilePay fra d. 1/1-23. Facilitetskort, leje af hest og klubtøj, kan købes i Shop: https://lfh-rideklub.zakobo.dk/shop

Det nye tilmelding- og betalingssystem er fuldt ud erstattet pr. 1. januar 2023.

 

1. Opret en profil.

Vejledning til brugeroprettelse.

 

Når du har oprettet en bruger.

2. Medlemskab af LFH Rideklub:

1. Vælg dit medlemskab(Junior, Senior eller Passiv). under "Tilmelding" i menuen eller her: Tilmelding - Betal med dit betalingskort.

Nu er du medlem og kan tilmelde dig ventelisten på et hold, hvis du går til ridning.

 

3. Elevskole (Kræver medlemskab):

1. Tilmeld dig ventelisten på dit eksisterende hold under "Tilmelding" i menuen eller her: Tilmelding

2. Derefter flytter vi dig på holdet manuelt. Sender et link til holdet som gælder i 48 timer.

3. Gå til din "Profil", accepter og betal. Først når du har betalt, er du tilmeldt.

4. Halvpart (Kræver medlemskab):

1. Tilmeld dig ventelisten til Halvpart, hvis du har det, under "Tilmelding" i menuen eller her: Tilmelding

2. Derefter flytter vi dig til din halvpart manuelt. Sender et link til halvpart som gælder i 48 timer.

3. Gå til din "Profil", accepter og betal. Først når du har betalt, er du tilmeldt.

 

Tjek spamfolder i din mail, hvis du ikke modtager en mail.

 

Alle betalinger bliver efterfølgende trukket d. 1/1.

 

Facilitetskort, leje af hest og klubtøj, kan købes i Shop: https://lfh-rideklub.zakobo.dk/shop

 

 

Er du forældre/værge, familemedlem, som betaler for dit barn/børn eller for et andet familiemedlem, skal du oprette en profil og tilmelde barnet/familiemedlemmet i din profil. Hvis man har flere børn, som går til ridning, kan det være en fordel at have oprettet egen profil og tilføje sine børn som familiemedlemmer. På den måde logger man kun ind ét sted og har overblik over tilmeldinger mv. for den enkelte ét sted.

Er du betaler for fx ét barn, kan du blot oprette en profil på barnet og tilknytte et betalingskort.

Det nye system vil gøre det nemmere både at følge med i tilmeldinger, økonomi mv. som ses i din profil samt vores kommunikation til jer, da vi har mulighed for at sende både sms og mails fra systemet både til hver enkelt og til alle rideskolehold ved fx. aflysninger.

Husk også at du på din profil kan aktivere at modtage vores nyheder og opslag, så du får alle nyheder, informationer om klubben og rideskolen automatisk via mail. 

Hvis du får nyt betalingskort og skal skifte betalingsoplysninger, så gøres det ved at gå til din profil, økonomi>opdatér betalingsoplysninger (Kun muligt at opdatere et eksisterende tilmeldt betalingskort og ikke tilmelde et betalingskort).

Du kan få hjælp til oprettelse af din profil / tilføje familiemedlemmer ved at kontakte klubben via mail til LFHR@LF-Hestesportscenter.dk

 

Vi er glade for at kunne byde alle vores medlemmer velkommen til det nye system

Læs mere

Hjælperliste D-Stævne d. 21.-22. januar 2023

15-01-2023

Vi forventer at alle startende fra LFH Rideklub hjælper til et par timer.

Hjælperliste:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JaCfHKxI8wB6JOS303zDW-hgtG0N4Gi9fDI7MxQVuxI/edit?usp=sharing

 

Skriv dig på listen her eller på oplagstavlen i det lille ridehus.

Kontakt Louise 25 14 49 09, hvis du ikke ved, hvor du skal skrive dig på.

Læs mere

Glædelig Jul og Godt Nytår

21-12-2022

Vi holder juleferie fra d. 21. december - 2. januar 2023, begge dage inkl.

God ferie 🎄

 

Læs mere

D-Stævne med E-klasser

10-12-2022

d. 21.-22. januar 2023

Tilmelding på Go

 

Bemærkninger:

E-Klasser åbne for LFHR, SAR, MLR, NFRK, SGR, SUHR

Stævneansvarlig: Ditte Ploug, 51 60 51 63, dittep@lolland.dk

Sekretariat: Hanne Bratholm, 40 50 77 87, hannebratholm@hotmail.com

Adresse: LF-Hestesportscenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge

Stævnet afholdes iht. DRFs reglement, hvor intet andet er anført. OUT-regler er gældende.

Tilmelding på Go! 

Anmeldelsesfrist på GO!: 15.1.23

Efteranmeldingsfrist på GO!: 18.1.23

Afmeldingsfrist: 19.1.23 inden kl. 18.00

Startliste vil være tilgængelig på EQUIPE.

Stævnet afholdes indendørs i ridehus og med opvarmning i mindre ridehus, og hvis tidsplanen tillader det mellem klasserne i det store ridehus. I dressurklasser på kort bane må udover den ekvipage, der er på banen befinde sig to ekvipager på de resterende 20x20 meter.

Startlister, resultater og baneskitser vil være tilgængelige kun på EQUIPE, under stævnet. Kom gerne forbi sekretariatet for hjælp til download eller brug af Equipe app’en.

Det er tilladt at starte 2 gange i dressur procentklasse pr. ekvipage, i så fald rides der 2 forskellige programmer: Ekvipagen kan opnå 2 placeringer.
I spring er det tilladt at starte 2 gange i spring cm klasser, der er oprettet ekstraklasser til tilmelding. Husk at skrive cm i bemærkninger.

Gyldigt vaccinationskort skal medbringes og fremvises på forlangende.

For ryttere med heste udefra er der mulighed for at leje en boks for 100 kr.

Ingen privat heste i stalden, med mindre man har betalt for en boks. Opsadlingspladsen er forbeholdt rideskoleheste.

LFHR rideskoleelever skal betale for leje af hest. 50 kr pr. klasse (Husk at tilføje ydelsen til kurven på Go, for hver klasse). Halvpartsryttere betaler ikke leje af hest. Rideskoleelever må starte 1 klasse pr. dag. Halvpartsryttere må starte 2 klasser pr. dag.

 LFHR påtager sig intet ansvar ved sygdom- eller ulykke tilfælde i forbindelse med stævnet.

Læs mere

Juleoptog

05-12-2022

Søndag den 11. december er der juleoptog.

Vi starter fra ridecentret kl. 10.00. 
Derfra går turen rundt i Kettinge med 1 stop undervejs. Turen foregår i skridt. Alle er velkommen, også ryttere/hestevogne, der ikke er medlem af rideklubben. Hvis man ikke har en hest, er man velkommen til fods. 

Læs mere

Ringridning juleafslutning

15-12-2022 Læs mere

Juleafslutning

05-12-2022

Lørdag den 17. december kl. 13.30.

Se som pdf

 
 
Læs mere

Grusgraven er lukket

06-11-2022

Grusgraven er lukket for sæson 2022. Vi forventer at åbne igen i april 2023.

Læs mere

Arbejdsdag

10-12-2022

Arbejdsdag lørdag d. 29. april 2023

Læs mere

Certificeringer