LFH RIDEKLUB 
LFHR
VEDTÆGTER

Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2022

Download PDF
 

NAVN OG HJEMSTED

§1

Foreningens navn: LFH Rideklub - LFHR

Foreningens hjemsted: Guldborgsund Kommune - Lolland Falster Hestesportscenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge

Foreningen er medlem af Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund og er forpligtet til at rette sig efter de to forbunds love, reglementer og pågældende forbunds fastsatte voldgiftsregler.

 

FORMÅL

§2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, og at samle medlemmer til udøvelse af denne idræt.

Der lægges særlig vægt på handicapridning, military/terrænridning, samt breddeaktiviteter som TREC og Ponygames, og at afholde stævner i disse discipliner.

Sikkerhed i forbindelse med pasning og ridning af hestene har høj prioritet, og for at fremme denne afholdes der løbende kurser i ryttermærker.

 

OPTAGELSE AF MEDLEMMER

§3

Stk.1

I klubben kan følgende medlemmer optages:

Juniormedlemmer: Indtil de fylder 18 år Seniormedlemmer: Alle over 18 år Passive medlemmer: Alle.

Alle medlemmer der er over 18 år, er valgbare til bestyrelsen. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Optagelse sker ved henvendelse til kasseren. Bestyrelsen godkender derefter optagelsen. Optagelse af juniorer under 14 år skal have forældre eller værges skriftlige godkendelse.

Stk.2

Deltagelse i klubbens aktiviteter og arrangementer kan først finde sted når kontingent er betalt. Der kræves medlemskab for at benytte klubbens faciliteter, have hest opstaldet eller gå til ridning på LF-Hestesportscenter.

Stk.3

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til 1. januar og 1. juli.

stk.4

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.

 

KONTINGENTER

§4

Stk.1

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 

Stk.2

Klubåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk.3

Kontingent betales halvårligt forud og er forfalden til 1. januar og 1. juli.

Kontingent pr.1/2 år

Junior 175,-kr.

Senior 225,-kr.

Passive 125,-kr.

Stk.4

Kontingenter dækker medlemskab af klubben, samt kontingent til Dansk Rideforbund.

 

TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE

§5

Foreningen tegnes udadtil ved formanden og kasseren. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller forpligtigelser.

 

KARANTÆNE, UDELUKKELSE OG EKSKLUSION

§6

Stk.1 

Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning meddele karantæne fra klubben, af et nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end 1/2 bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemning finder sted. Denneafgørelse skal indbringes for Distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra klubben er inhabil.

Stk.2 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

Stk.3 

I det af §6 Stk.2 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

 

BESTYRELSEN

§7

Stk.1 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelses på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleanter, første gang efter lodtrækning. I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted. Alle medlemmer skal være amatører og stemmeberettigede, og de skal vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne skal opfylde kravene i forhold til folkeoplysningsloven. Juniorrepræsentanterne sidder som observatører i bestyrelsen. Suppleanterne kan inddrages i bestyrelsesarbejdet og deltage i bestyrelsesmøderne.

Dersom klubben ønsker at modtage lokaletilskud fra det offentlige, må følgende grupper af mennesker ikke indvælges i klubbens bestyrelse:

Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.

Stk.2 

På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter og en ungdomsrepræsentant suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig fordelt på de 4 påkrævede bestyrelses valgte medlemmer, ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Det reviderede regnskab underskrives af den samlede bestyrelse.

Stk 3 

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg efter behov.

I ethvert udvalg skal der være et bestyrelsesmedlem, som leder udvalget.

Stk.4 

Formanden indkalder til mindst 6 årlige bestyrelsesmøder. Endvidere afholdes bestyrelsesmøde på forlangende af et bestyrelsesmedlem.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. bestyrelsen er kun beslutningsdygtig hvis mindst 5 af medlemmerne er til stede.

Stk.5 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver ved 3 på hinanden følgende møder, kan bestyrelsen indkalde en suppleant.

 

GENERALFORSAMLINGEN

§8

Stk.1 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Forslag til behandling skal være indsendt til sekretæren 8 dage før generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig (opslag på hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook m.m.) meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Alle klubbens medlemmer har stemmeret, hvis de har betalt kontingent.

Stk.2 

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af

klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal. Afstemninger foregår ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.3 

Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til Dansk Ride Forbunds godkendelse.

Dagsordenen:

  1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelse

7.Valg af suppleanter

  1. Valg af 2 revisorer og suppleant.
  2. Eventuelt
Stk.4 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Det reviderede regnskab forelægges til bestyrelsen til underskrift 8 dage før generalforsamlingen.

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§9

Stk.1 

Kan indkaldes når:

  1. Bestyrelsen finder det nødvendigt
  2. 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom. Begæringen skal indeholde emnet som skal behandles.
Stk.2 

Skal finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Stk.3 

Stemmeberettigelse som på den ordinære generalforsamling.

 

KLUBBENS OPLØSNING

§10

Klubbens opløsning kan finde sted, når beslutningen herom er taget på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. For at beslutningen kan være gyldig kræver det, at der på den 1. generalforsamling er 3/4 af de afgivne stemmer for opløsning og, at der på den 2. generalforsamling er flertal. Opløses klubben fordeles formuen mellem rideklubber under Dansk Ride Forbund i Guldborgsund kommune, samt Hestens Værn. Generalforsamlingen afgør, efter bestyrelsens forslag, hvorledes formue og det øvrige materiel fordeles.

 

DATERING

§11

Stk.1 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 18. marts 2014. Revideret på ordinær generalforsamling onsdag d. 16. marts 2022

 

Dirigentens underskrift:

Certificeringer